Monday, 4 July 2011

[EN] Grave and unpleasant readings / [RO] Lecturi grave şi neplăcute (9)


[EN] After the Great Depression (1929-1933), the world would never be the same – in less than a decade, World War Two (WWII) erupted. [RO] După Marea Depresiune (1929 -1933), lumea nu avea să mai fie niciodată aceeaşi – în mai puţin de o decadă, a izbucnit Al Doilea Război Mondial (WWII).

[EN] A wacky parallel, some would say… Still, since 2008 (= 1929?!) most certitudes of our civilisation have been steadily faltering… [RO] O paralelă nebunească ar spune unii… Totuşi, din 2008 (= 1929?!) cele mai multe dintre certitudinile civilizaţiei noastre au început constant să se clatine…

[EN] No economic model seems workable anymore, and the flag bearers of civilisation (the USA & the EU) are frail and unable to lead the world towards the once promised ‘prosperous future’. [RO] Niciun model economic nu mai pare funcţional, iar port-drapelele civilizaţiei (SUA şi UE) sunt fragile şi incapabile să conducă lumea către ‘viitorul prosper’ promis cândva.

[EN] China is a strong country which may even grew stronger, but not a role model; it’s a giant with feet of clay, vulnerable to global economic turmoil and plagued by huge social disparities. [RO] China este o ţară puternică ce ar putea deveni şi mai puternică, dar nu un model de urmat; este un gigant cu picioare de lut, vulnerabil la turbulenţe economice globale şi afectat de disparităţi sociale uriaşe.

[EN] Even countries apparently spared from direct hits of the global crisis (albeit not of other structural problems) faced tough warnings… [RO] Chiar ţări aparent ferite de lovituri directe ale crizei globale (deşi nu de alte probleme structurale) au primit avertismente dure…

[EN] …severe forest fires (Russia), devastating floods (Australia), a large earthquake + tsunami (Japan) or a ‘beheading of leadership(Poland). [RO] …severe incendii de pădure (Rusia), inundaţii devastatoare, un mare cutremur + tsunami (Japonia) sau o ‘decapitare a conducerii’ (Polonia).

[EN] Like in the 1930s, countries began to slide, one by one, into internal chaos or fall under the boots of occupying forces… Ethiopia (1935), Spain (1936), China (1937), Austria (1938), Czechoslovakia (1939). [RO] Precum în anii `30, ţările au început să alunece, una câte una, în haos intern sau să cadă sub cizmele forţelor de ocupaţie... Etiopia (1935), Spania (1936), China (1937), Austria (1938), Cehoslovacia (1939).

[EN] Back to our days: Greek 1st bail out (May 2010), Irish bail out (November 2010), Portuguese bail out (May 2011), and… the 2nd Greek bail out (September 2011?!). [RO] Înapoi în zilele noastre: primul împrumut pentru Grecia (mai 2010), împrumutul irlandez (noiembrie 2010), împrumutul portughez (mai 2011) şi… al doilea împrumut pentru Grecia (septembrie 2011?!).

[EN] Irrespective of some sighs of relief, the attempt to cure Greek debt crisis with more indebtedness is no solution; it’s total madness. [RO] Indiferent de unele oftaturi de uşurare, încercarea de vindecare a crizei datoriei greceşti cu mai multă îndatorare nu este o soluţie; este nebunie totală.

[EN] Greeks would never be able to repay their huge debt (some 350 billion euros), even if all of them were sold into slavery. [RO] Grecii nu vor fi niciodată capabili să îşi restituie uriaşa datorie (circa 350 miliarde euro), chiar dacă toţi ar fi vânduţi ca sclavi.

[EN] Therefore, all these ‘emergency solutions’ (bail outs) only buy time – but will today’s leaders know what to to with the little time thus gained?! [RO] Aşadar, toate aceste ‘soluţii de urgenţă’ (împrumuturi) doar cumpără timp – dar vor şti liderii de azi ce să facă cu puţinul timp astfel câştigat?!

[EN] Cures tried so far only led to pitting Germans against Greeks, debtors against creditors, the ‘lazy (?!) PIIGS’ against ‘hard working (?!) Europeans’, sovereign states against eurocrats, and Greeks against everyone… [RO] Leacurile încercate au dus doar la a-i strâni pe germani împotriva grecilor, pe debitori împotriva creditorilor, pe ‘leneşii (?!) PIIGS’ contra ‘harnicilor (?!) europeni’, pe statele suverane contra eurocraţilor, iar pe greci împotriva tuturor...

[EN] Be them socially and politically painful, aren’t there any viable solutions? What can save Greece? Is the EMU living its final years? [RO] Fie ele dureroase social şi politic, nu există soluţii viabile? Ce poate salva Grecia? Îşi trăieşte EMU ultimii ani?

[EN] Tragically, instead of welding the european dream’, the common currency appears very close to shattering the EU. If the euro were unsavable, could the EU be still preserved? [RO] În mod tragic, în loc să sudeze ‘visul european’, moneda unică pare foarte aproape de a sfărâma UE. Dacă euro ar fi de nesalvat, ar putea fi  UE încă salvată?

[EN] How would a post-EMU or post-EU Europe look like? I’d say that such a ‘new Europe’ would be as frightening as the ‘old Europe’ of the 1930s. [RO] Cum va arăta o Europă post-EMU sau post-UE? Aş zice că o astfel de ‘nouă Europăar fi la fel de înfricoşătoare ca vechea Europă’ a anilor `30.

[EN] The proposed readings: / [RO] Lecturile propuse:

[EN] 1) As a scary memento, some extraordinary pictures from the decade before WWII, and from the first months of WWII.
[RO] 2) Ca un memento înfricoşător, nişte imagini extraordinare din decada de dinainte de WWII şi din primele luni ale WWII.
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
[EN] 3) Effects of the Greek debt crisis upon the euro (+ here, herehere, here) and how they can lead to the break-up the Eurozone (+ here, here, here). 
[RO] 4) Efectele crizei datoriilor greceşti asupra euro (+ aici, aici, aici) şi cum pot duce la spargerea Eurozonei (+ aici, aici, aici).
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
[EN] 5) About how imminent a Greek default is (+ here, here) and how Greece is losing sovereignty (+ here, here)
[RO] 6) Despre cât de iminent este un faliment grecesc (+ aici, aici) şi cum Grecia îşi pierde suveranitatea (+ aici, aici).
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
[EN] 7) How indebted are EU countries (+ here) and what (or who) is next (+ here) after Greece?
[RO] 8) Cât de îndatorate sunt ţările UE (+ aici) şi ce (sau cine) urmează (+ aici) după Grecia?
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
[EN] 9) Why monetary unions fail (+ here).
[RO] 10) De ce eşuează uniunile monetare (+ aici).
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
[EN] 11) How true are the laziness & inefficiency’ of the Greeks (as media campaigns pretend) or are there systemic flaws of the Eurosystem?
[RO] 12) Cât sunt de adevărate Lenea şi ineficienţa’ grecilor (după cum pretind campanii media) sau există defecte sistemice ale Eurosistemului?

[For all the episodes of this series, and all the posts on this blog go to/Pentru toate episoadele din această serie şi toate postările de pe acest blog mergi la: Contents/Cuprins]

No comments: