Monday, 30 September 2013

[EN] Political promises / [RO] Promisiuni politice

[EN] Two pics from clean cities like Edinburgh and London. [RO] Două poze din oraşe curate precum Edinburgh şi Londra.

[EN] Is there anyone as naive as to disagree with the words added to the images? [RO] Există cineva atât de naiv, încât să nu fie de acord cu vorbele adăugate pe imagini?

[EN] Is there anything that could change our opinion? [RO] Există ceva care ne-ar schimba părerea?

[EN] I don’t believe in revolutions making politicians swallow their words. [RO] Nu cred în revoluţii care să-i facă pe politicieni să-şi înghită cuvintele.

[EN] Nor do I advise trusting any political saviour.  What did Obamania achieve? [RO] Nici nu sfătuiesc a crede în vreun mântuitor politic. Ce a realizat Obamania?

[EN] I just want to say that, though painful, nothing is as liberating as telling the truth. [RO] Vreau doar să zic că, deşi dureros, nimic nu este mai eliberator decât a spune adevărul.

[EN] To the secular, I give a quote attibuted to George Orwell: [RO] Celor seculari, le dau un citat atribuit lui George Orwell:

[EN]In times of universal deceit telling the truth becomes a revolutionary act[RO]În vremuri de amăgire universală a spune adevărul devine un act revoluționar”  

[EN] To the believers, I remind Lord Jesus Christ’s words: [EN] Celor credincioşi le reamintesc cuvintele Domnului Iisus Hristos:

[EN]You will know the truth, and the truth will make you free[EN]Veţi cunoaşte adevărul, iar adevărul vă va face liberi

[For all the posts on this blog go to/Pentru toate postările de pe acest blog mergi la: Contents/Cuprins]

Sunday, 29 September 2013

Ce face Fundaţia ‘Sf. Sava de la Buzău’ [What ‘St. Sava from Buzău’ Foundation does]

Cu ce anume se ocupă Fundaţia pentru Copii şi Vârstnici ‘Sf.Sava de la Buzău’ (sigla  poza 1)? Mă tot întreabă lumea de când am un onorant, dar prea puţin meritat... rol de reprezentare a ei.

Începând din această vară, un răspuns bine documentat oferă acest raport sintetizat de către Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC).

De la pagina 215 încolo sunt descrise activităţile desfăşurate sub ocrotirea Sf. Mucenic Sava de la Buzău. Multe ar fi de povestit, dar voi încerca şi eu să enumăr doar nişte activităţi-cheie.

Cel mai adecvat îmi pare a răspunde la întrebare prin cât mai puţine rânduri însoţite de imagini – sperând că acestea din urmă ar putea vorbi mai limpede decât cuvintele.

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Iată câte ceva din ceea face Fundaţia (aici: un rezumat a peste două decenii de activitate), de fapt Dumnezeu, prin mâinile şi inimile deschise şi gândurile bune ale voluntarilor:

* ajută zeci de copii din familii defavorizate (printr-o masă caldă, rechizite şi sprijin la efectuarea temelor) să poată merge în continuare la şcoală prin centrele sale de tip after school din municipiul Buzău şi din Bisoca (jud. BZ).

* oferă adăpost, hrăneşte şi consiliază (psihologic, religios, juridic) victime ale violenţei în familie, având un centru de urgenţă (poza 3) la sediul din Buzău (pozele 2 şi 4).

* îngrijeşte persoane vârstnice în trei aşezăminte din localităţi rurale aflate pe cuprinsul judeţului Buzău (BZ): Năieni, Câmpeni (poza 7) şi Ulmeni.

* dă prilejul unor copii fără posibilităţi să petreacă o săptămână de vacanţă la munte, în taberele de la Bisoca (pozele 5 şi 6), respectiv în Delta Dunării, la Maliuc (TL).

* construieşte un sat (Savaliada) unde persoane dezavantajate de toate vârstele să poată trăi o viaţă demnă, să aibă un adăpost, să desfăşoare o activitate (precum la Năieni  poza 9 sau la Ulmeni – poza 13) şi să socializeze.

* îşi asigură o bună parte din alimentele necesare aşezămintelor prin grădini de legume şi ferme zootehnice (Câmpeni şi Ulmeni) şi o stână (în apropiere de Năieni); acelaşi lucru se va întâmpla şi la Savaliadă, unde a fost deja amenajată o seră (poza 10).

* cinsteşte memoria sfinţilor români (inclusiv cei trecuţi prin închisorile comuniste – poza 11) şi a altor sfinţi foarte iubiţi între români (mai ales din Grecia şi Rusia) pictaţi în paraclisele şi sălile de masă din toate aşezămintele.

* primeşte tineri la o tabără de sculptură şi pictură la Câmpeni (poza 12 – paraclisul este în curs de pictare).

* găzduieşte (şi susţine prin donaţii de carte şi activităţi comune) o Bibliotecă de Carte Religioasă (care poartă numele Episcopului cărturar Dionisie Romano), filială a Bibliotecii Judeţene Buzău.

* organizează seri de discuţii, la ceainăria de la sediul din Buzău (poza 14) care propun publicului de toate vârstele alte teme despre cele ce contează cu adevărat (exemple: aici, aici, aici sau aici), nu trivialităţile la care suntem expuşi prin mass media.

* asigură posibilitatea dobândirii de către orfani sau tineri din familii sărace unei calificări profesionale: tâmplărie, croitorie (poza 15 – la sediul din Buzău), legumicultură şi creşterea animalelor.

* a început fiecare proiect cu un lăcaş de cult (biserică sau paraclis: Ulmeni – poza 16; Savaliada – poza 8), apoi a construit edificiul cu destinaţie socială din jurul său, căci totul se pune pe temelia credinţei ortodoxe în Mântuitorul Iisus Hristos.

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Pe cei cărora le dă Domnul gândul bun de a ne ajuta cu ceva (orice sugestie, reclamă între prieteni, vreo mică sumă sau altceva de donat, câteva ore/zile de activitate ca voluntar etc) îi invităm să ne contacteze:

Fundaţia pentru Copii şi Vârstnici 
“Sfântul Sava de la Buzău”

Buzău, Str. Bistriţei nr. 19
Tel/Fax: 0238 710 349;

Cod fiscal 5681027
Conturi la B.R.D. Sucursala Buzău (Adresa SWIFT: BRDEROBU)
RON – RO10 BRDE 100S V439 5201 1000
EUR – RO45 BRDE 100S V439 5228 1000

[Pentru toate postările de pe acest blog mergi la/For all the posts on this blog go to: Contents/Cuprins]

Wednesday, 28 August 2013

[EN] Every 99 years… / [RO] La fiecare 99 de ani…

[EN] Almost every 99 (+/- a few) years, something significant has been setting the world on fire over the centuries. [RO] Aproape la fiecare 99 (+/- câţiva) ani, ceva semnificativ a aruncat lumea în flăcări de-a lungul secolelor.
.
[EN] Many suspect me of being a conspirationist and may wonder where did I get this wacky ideas from. [RO] Mulţi mă suspectează că sunt un conspiraţionist şi s-ar putea întreba de unde am aceste idei năstruşnice.
.
[EN] I just noticed this… curiosity, made some subractions and searched for historical data. [RO] Eu doar am observat această... curiozitate, am făcut nişte scăderi şi am căutat date istorice.
.
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

.2013 - 99 = 1914
[EN] The beginning of the First World War (1914-1918) that would bring the end of three empires and the rise of the USSR. [RO] Începutul Primului Război Mondial (1914-1918) care va aduce sfârşitul a trei imperii şi ridicarea URSS.

1914 - 99 = 1815

[EN] The End of Napoleon Bonaparte’s adventure and the beginning of the Perfidious Albion’s supremacy known as Pax Britannica. [RO] Sfârşitul aventurii lui Napoleon Bonaparte şi începutul supremaţiei Perfidului Albion cunoscută drept Pax Britannica.

1815 - 99 = 1716
[EN] The battle of Petrovaradin, one of the first nails in Ottoman Turkey’s coffin. [RO] Bătălia de la Petrovaradin, unul dintre primele cuie în coşciugul Turciei Otomane.

1716 - 99 = 1617
[EN] The fervent counter-reformist Ferdinand II is elected King of Bohemia and The Thirty Years War begins the following year. [RO] Ferventul contra-reformist Ferdinand al II-lea este ales Rege al Boemiei şi Războiul de Treizeci de Ani începe anul următor.

1617 - 99 = 1518
[EN] The Treaty of London marks the first attempt of European Integration and building a lasting peace of the continent. [RO] Tratatul de la Londra marchează prima încercare de Integrare Europeană şi edificare a unei păci durabile pe continent.

1518 - 99 = 1419
[EN] Western Europe was caught in the Hundred Years War, and the Hussite Wars would break after Jan Hus’ execution in 1415. [RO] Europa de Vest era prinsă în Războiul de O Sută de Ani, iar Războialele husite vor izbucni după execuţia lui Jan Hus în 1415.

1419 - 99 = 1320
[EN] France is confronted with the so-called Shepherds’ Crussade, a chaotic anti-nobility and antisemitic movement. [RO] Franţa se confruntă cu aşa-zisa Cruciadă a Ciobanilor, o haotică mişcare anti-nobiliară şi antisemită.

1320 - 99 = 1221
[EN] The Mongols begin their conquest of Central Asia, killing one million people in Merv (ancient Persian city) that year. [RO] Mongolii încep cucerirea Asiei Centrale, ucigând un milion de oameni la Merv (străvechi oraş persan) în acel an.

1221 - 99 = 1122
[EN] Byzantine forces under Emperor John II Komnenos defeat the Pechenegs which would disappear from history. [RO] Forţele bizantine de sub comanda Împăratului Ioan al II-lea Comnen îi înving pe pecenegi care vor dispărea din istorie.

1122 - 99 = 1023 - 99 = 924 - 99 = 825 - 99 = 726
[EN] Byzantine Emperor Leon III Isaurus bans the worship of icons, thus the iconoclastic rage begins. [RO] Împăratul bizantin Leon al III-lea Isauricul interzice cinstirea icoanelor şi astfel începe furia iconoclastă.

726 - 99 = 627
[EN] The founder of Islam, Muhammad, creates a confederation of tribes in today’s Saudi Arabia and his beliefs spread in the area. [RO] Fondatorul islamului, Mahomed, creează o confedereaţie de triburi în Arabia Saudită de azi şi credinţele sale se răspândesc în zonă.

528 - 99 = 429 - 99 = 330
[EN] Emperor Constantin the Great moves the capital of the Roman Empire to Constantinople. [RO] Împăratul Constantin cel Mare mută capitala Imperiului Roman la Constantinopol.

330 - 99 = 132 - 99 = 33
[EN] Some scholars consider the year 33 AD as the year the Crucifixion, while all agree to place it sometime in the years 30-36. [RO] Unii cercetători consideră anul 33 AD drept anul Crucificării, în timp ce toţi sunt de acord să o plaseze cândva între anii 30-36.

[EN] As long as, since then, we know that Christ is Risen!, there are reasons for hope, no matter what world cataclysm awaits us. [RO] Câtă vreme, de atunci încoace, ştim că Hristos a înviat!, sunt motive de speranţă, indiferent ce cataclism mondial ne aşteaptă.

[EN] As for something bad happening that year – a grave financial crisis erupted in Rome, leaving many aristocrats bankrupt. [RO] Cât despre ceva rău petrecut în acel an – o gravă criză financiară a izbucnit la Roma, lăsând faliţi mulţi aristocraţi.

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

1914 + 99 (+1) = 2013/2014
[EN] What next? [RO] Ce urmează?

[For all the posts on this blog go to/Pentru toate postările de pe acest blog mergi la: Contents/Cuprins]

Wednesday, 21 August 2013

SUVs don’t guarantee happiness, do they? [SUV-urile nu garantează fericirea, nu-i aşa?]

What I’m about to say surely isn’t noticeable exclusively in poor countries like Romania and Bulgaria or in Africa.

On the contrary, I assume that in most other parts of the world (could Denmark be an exception?), driving a SUV is the sign of an enviable social status.

The bigger the car is, the clearer the mark of prosperity, of a successful and carefree life – this is how most of us see these car owners, don’t we?

It’s silly to have any prejudice either against such vehicles or their drivers. Nevertheless, I can’t help wondering…

Why are so many of these motorists (including women) apparently unhappy, displeased with the world around and therefore driving aggressively?

Why do they very often seem unhappy about the speed of car queues, about the weather or about fellow traffic participants driving not-so-fancy cars?

I bet that they often happen to be unhappy even about the phone conversations that they have while behind the wheel.

It may be politically incorrect (sexist) to presume it, but here I say it: is because they are talking to the lewd fat guy who bought them their SUV? :-)

[For all the posts on this blog go to/Pentru toate postările de pe acest blog mergi la: Contents/Cuprins]

Wednesday, 31 July 2013

Cea mai fericită femeie [The happiest woman]

Noi i-am ucis Fiul, dar ea ne iubeşte. A suferit mai mult decât toate femeile*** care s-au născut şi se vor naşte vreodată pe lume.

Miliarde de fiice ale Evei au îndurat şi vor mai avea parte de chinuri cumplite, însă numai uneia i s-a prezis că va trece sabie prin sufletul său. Şi aşa a fost.

Totuşi, pe niciuna alta nu o putem numi pururea fericită. Numai Preasfânta Născătoare de Dumnezeu (Theotokos) este şi cea care a suferit mai mult, dar şi cea mai fericită.

Cum de uităm adesea această esenţială lecţie?! Nu există nici scurtături către fericire, nici nu o putem atinge pe gratis, fără a ne asuma un preţ.

Iar pe acesta nu-l puteam măsura în bani sau în funcţie de alte repere materiale după care, eronat, ne rânduim vieţile.

Atât în lumea trecătoare de aici, dar mai ales când se vor socoti toate, în cea de apoi, nu vom primi decât atâta autentică fericire câtă dispoziţie pentru jertfă am avut. 

Or, cine va avea vreodată mai multă jertfelnicie decât Maica Domnului? Toţi sfinţii sunt bune modele, dar unul este modelul suprem.

Dacă până şi jalnicele surogate hedoniste pe care le luăm drept fericire ne costă şi ne dor, cum ar putea fericirea veritabilă să ne vină de-a gata?

Nu că nu ne-ar da-o Dumnezeu, că doar Adam şi Eva astfel au primit-o. Dar nu ne-ar fi de folos. Am strica-o precum au făcut protopărinţii noştri.

Mulţi copii se roagă să primească jucăria preferată, o visează noaptea, îşi fac speranţe, mai bat din picior sau se fac surprinzător de cuminţi mânaţi de acest interes.

Într-un final, îşi primesc cadoul râvnit. Însă nu ştiu ce să facă de el. Adesea, nici nu trece o jumătate de oră până ce ajunge să zacă stricat în vreun colţ al casei.

Oricui şi oricând ne-ar da Dumnezeu fericirea instantaneu. Dar nu ne-ar fi de niciun folos. N-am şti să preţuim ceea ce, fiind un dar divin, este fără-de-preţ.

Nu se pune problema că nu o merităm, căci fără de merit ne-a chemat Preasfânta Treime de la nefiinţă la viaţă – pentru veşnică şi deplină fericire.

Ci doar că nu ştim să trăim fericirea. Prin urmare, Domnul ne poartă prin împrejurări smeritoare, doar-doar om învăţa să preţuim darul la care ne cheamă.

În mod ideal, de am ţine toate poruncile lui Hristos, am trece prin viaţă fără durere, căci în faţa fiecărei răscruri am avea deja lecţia învăţată.

Pentru că nu ne ţinem de porunci, dar Domnul tot ne vrea fericiţi alături de El, primim întâi teste (felurite necazuri, încercări, ispite, dureri), apoi lecţiile şi tot aşa.

A ne lăsa în voia Lui (Iată roaba Domnului...”), clipă de clipă, este calea desăvârşită către fericire. Ceea ce nu ne garantează că nu vom avea o cruce de purtat.

Încă dinainte de a zămisli şi a deveni Maică a lui Dumnezeu, Fecioara Maria respecta toate poruncile, dar chinuri fără seamăn tot n-au ocolit-o.

Aceasta pentru a ne fi tuturor lecţie să nu deznădăjduim. Dacă ea, curată fiind, nu a deznădăjduit în faţa Crucii, nici noi să nu deznădăjduim vreodată!

Ştiindu-ne atât de pângăriţi, să nădăjduim că oricâte rele am îndura, pentru păcatele noastre ne vin, ca să ştim a preţui fericirea alături de Făcătorul nostru.

Din mulţimea păcatelor şi departe de Sf. Împărtăşanie fiind (din neglijenţa noastră sau opriţi de duhovnic), uneori ne pierdem îndrăzneala către Mântuitorul.

Cu toate acestea, şi din cea mai adâncă deznădejde, să o chemăm pe Maica Sa. Minunile ei nu-s doar în cărţi, ci se petrec acum în multe vieţi din jurul nostru.

Să nu credem minţii noastre nici în plăsmuiri feerice, nici în deznădejde, ci să nu lăsăm vreo zi fără o chemăm pe Maica Domnului. Şi vom trăi minuni!

*** NOTĂ: Dedic acest articol surorilor în Hristos care s-au aflat în Tabăra aniversară a Asociaţiei Ortodoxia Tinerilor (Borşa, MM, 23-29 iulie 2013), cu îndemnul de a se strădui mai mult să se apropie de Maica Domnului. Nu există o reţetă de fericire mai bună.

[Pentru toate postările de pe acest blog mergi la/For all the posts on this blog go to: Contents/Cuprins]

Sunday, 7 July 2013

A glance into the depths of Romania: The Sunday of Romanian Saints [O privire către străfundurile României: Duminica Sfinţilor români]

Right after typing on Google ‘Romanians are…’, the first word suggested by the search engine’s (most often politically incorrect) autocomplete automated system was (to my pleasant surprise!) ‘Dacians’. 

There was no surprise though about the other suggestions… criminals, racist, thieves etc. As if that’s all there is to say about Romanians :-(

Use the Romanian language and type ‘Românii sunt…’ and you’ll find even much worse epithets, as before being looked down upon by foreigners, it is us that fiercely hate ourselves!


Nevertheless, irrespective of real or imaginary shortcomings, Romanians have been and most likely still are a nation who gives birth to Saints.

This isn’t the merit of those who happen to be called Romanians today, but a result of the successful spiritual warfare to preserve the right faith that our ancestors waged throughout the centuries.

On the Sunday of Romanian Saints, I dare suggesting to all Orthodox believers in the world a few of those to whom I pray, though not as often and as intensely as I should. 


They are some of the greatest Romanian Saints, yet surely not the only ones. Hierachies among Saints (as friends of our Lord Jesus Christ) are probably impossible to establish.

St. Stephen the Great (pic 2) is the one thanks to whom our contemporary (rather Antichristic) Europe exists. Had he, by the grace of the Lord, not stopped the advance of the Ottoman Turks in the late 1400s, Europe would have not been as we know it today.

He wasn’t just a brilliant statesman and military commander, but a most devout Orthodox Christian, who lived in humbleness and repentance, and who built some of the most beautiful churches and monasteries in the world.


St. Sava from Buzău (pic 3), also known as Sava the Goth, is a martyr from the late fourth century A.D., who was tortured and drowned for not renouncing his faith in Christ. He protects all the country, especially Buzău (BZ) county where he lived.

St. Calinic from Cernica (pic 4) was a providential Holy Hierach whose ascetic life and divine wisdom stood against the poisonous wave of secularism which could have all but obliterated the substance of Romanian Orthodoxy in the second half of the 19th century.

The Holy Martyrs Brâncoveni, Voivode Constantin with four sons (pic 5) and advisor Ianache (missing in the pic) were beheaded in Istanbul on August 15, 1714, because none of them were willing to relinquish their faith.

Voivode Constantin’s wordsI have been born in it and I have lived in it, it is in my faith that I shall die. I have filled the land of my country with Christian churches and now, you would have me worship in your Turkish djamies?” keep rippling over the centuries.

Similar confessions of faith were made in Communist prisons, by thousands of people (pic 1), some of whom are undoubtely Saints, long before any earthly authority ever acknowledges their sainthood.

Sadly, not all Romanians are aware of how powerful these Saints are. If only other Orthodox believers from around the world would discover them and pray to them, as they are no less holy and able to work wonders than famous Greek and Russian Saints!


[For all the posts on this blog go to/Pentru toate postările de pe acest blog mergi la: Contents/Cuprins]