Wednesday, 30 November 2011

[EN] No comment / [RO] Fără comentarii (19) – Christ’s blackened icon that cleans itself / Icoana înnegrită a lui Hristos care se curăţă singură

[EN] On St. Andrew’s day, I am sharing with the world some of the most amazing pictures that I have ever taken. [RO] De ziua Sf. Andrei, împărtăşesc cu lumea unele dintre cele mai uimitoare poze pe care le-am făcut vreodată.

[EN] This is a rare icon of our Lord Jesus Christ with His eyes closed, from the Celic Dere Monastery, Tulcea county (TL). [RO] Aceasta este o icoană a Domnului nostru Iisus Hristos cu ochii închişi, de la Mănăstirea Celic Dere, judeţul Tulcea (TL).

[EN] This monastery lies in the northernmost part of Dobruja – where St. Andrew spread the Gospel among the ancestors of Romanians. [RO] Această mânăstire se află în partea cea mai nordică a Dobrogei – unde Sf. Andrei a răspândit Evanghelia strămoşilor românilor.

[EN] What’s even stranger than Christ’s appearance is the fact that the darkened icon has been cleaning itself (+ here, here, here) over the centuries. [RO] Ceea ce este şi mai ciudat decât înfăţişarea lui Hristos este faptul că icoana înnegrită s-a curăţat singură (+ aici, aiciaici) de-a lungul secolelor.

[EN] Brought to Dobruja during the Russo-Turkish war of 1806-1812 by a soldier, it is expected that a great miracle will be made through this icon one day. [RO] Adusă în Dobrogea în timpul Războiului ruso-turc de la 1806-1812 de către un soldat, se aşteaptă ca prin această icoană să facă un mare miracol într-o zi.

[EN] Apart from the miraculous cleaning (as it was once all black), when all the dirt will be wiped off, Christ would open His eyes. [RO] Dincolo de de curăţarea miraculoasă (căci a fost cândva cu totul neagră), când toată mizeria va fi ştearsă, Hristos Îşi va deschide ochii.

[EN] It is believed that when the painted Christ could see again, His Second Coming may be drawing near. [RO] Se crede că atunci când Hristos cel pictat va putea vedea din nou, A Doua Sa Venire va fi aproape.

[EN] However, only the He knows whether the self-cleaning of the other half of the icon would take two more centuries, decades or a few years… [RO] Totuşi, doar El ştie dacă auto-curăţarea celeilalte jumătăţi a icoanei va lua încă două secole, decenii sau câţiva ani…

[EN] When this happens, “will the Son of Man find faith on earth,” in a world so drunk with destructive delusions? [RO] Când se va întâmpla aceasta, “va mai găsi Fiul Omului credinţă pe pământ, într-o lume atât de îmbătată de amăgiri distrugătoare?

[EN] All that could be known is that the times are already as troubled and hopeless as were those in the early 1800s. [RO] Tot ceea ce se poate spune este că vremurile sunt deja la fel de agitate şi lipsite de speranţă precum la începutul anilor 1800.

[EN] It was the time when Napoleon Bonaparte’s forcefully united Europe was about to crack, as exhausted French armies couldn’t hold it together anymore… [RO] Era vremea când Europa unită cu forţa a lui Napoleon Bonaparte era gata să crape, căci epuizatele armate franceze nu mai puteau s-o mai ţină la un loc...

[EN] Could we imagine that any resemblance to current events in the EU and the rest of the world (USA, Syria, Israel, Iran etc) is entirely coincidental? [RO] Ne putem imagina că orice asemănare cu evenimente actuale din UE şi restul lumii (SUA, Siria, Israel, Iran etc) este cu totul o coincidenţă?

[For all the episodes of this series, and all the posts on this blog go to/Pentru toate episoadele din această serie şi toate postările de pe acest blog mergi la: Contents/Cuprins]

Monday, 28 November 2011

Din raidurile mele prin inima Scoţiei (24) [From my forays into Scotland's heartland]

Pentru că se apropie prăznuirea Sfântului Andrei – o zi (oare şi miezul ei creştin?!) la mare cinste, atât în Scoţia, cât şi în România – postez câteva imagini din orăşelul scoţian cu numele sfântului.

Acest St Andrews este de-abia al cincilea oraş ca mărime din Fife (circa 16,700 locuitori) şi rămâne în istorie drept capitală a Bisericii din Scoţia (cea dinainte de Church of Scotland).

Deşi de 2.5 ori mai puţin populat decât echivalentul eclesiatic din Anglia (Canterbury), cu greu s-ar putea zice că orăşelul n-ar avea greutate în UK.

Nu atât din perspectivă economică, cât mai ales ca importanţă istorică şi intelectuală, pentru că găzduieşte a treia universitate de pe tărâm britanic, după cele Oxford şi Cambridge.

A treia în ordine cronologică şi încă în top zece universităţi britanice în privinţa calităţii educaţiei, University of St Andrews a fost fondată la 1410-1413.

Mii de studenţi din toată lumea au venit şi vin aici, foarte probabil atraşi nu doar de vreo poveste de iubire princiară precum cea dintre William şi Kate.

Ci de aerul boem dintr-un oraş medieval, fără industrie (în afara celei turistice, inclusiv celei dedicate golfului), unde n-ai ce face decât să studiezi şi să te distrezi.

Cu atât mai puţin nu cred că mai interesează pe cineva moştenirea creştină a localităţii, unde mai funcţionează biserici’, dar nu ştiu câtă ‘credinţă’ o mai fi.

Şi unde ruinele Catedralei din St Andrews – înălţate (începând cu anul 1158) după ruperea creştinătăţii britanice de Biserica Una a lui Hristos  – vin ca un avetisment.

De s-o încrede cineva doar în ştiinţa lui, să nu uite ce zice Mântuitorul: Cel ce rămâne întru Mine şi Eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără Mine nu puteţi face nimic”.

[Pentru toate episoadele din această serie şi toate postările de pe acest blog mergi la/For all the episodes of this series, and all the posts on this blog go to: Contents/Cuprins]

Friday, 25 November 2011

[EN] Hail to competing sites / [RO] Salutări siteurilor concurente (18)

[EN] A blog that thrashes the Eurozone (EMU) and everything that an be deemed good in regard to the EU is one kept by this Irish journalist from Brussels. [RO] Un blog care chelfăneşte Eurozona (EMU) şi tot ceea ce poate fi considerat bun în legătură cu UE este ţinut de această jurnalistă irlandeză din Bruxelles.

[EN] Hosted by the conservative and euroskeptic The Daily Mail, the blog has no mercy for pro-EU European leaders. [RO] Găzduit de conservatorul şi euroscepticul The Daily Mail, blogul nu are milă pentru liderii europeni pro-UE.

[EN] In the author’s view, for everything bad in Greece, Ireland, Spain, Portugal or Italy it’s surely the EU’s fault… [RO] În opinia autoarei, pentru tot răul din Grecia, Irlanda, Spania, Portugalia sau Italia este în mod sigur vina UE…

[EN] Enjoying less success than such a blog are the European Commission’s efforts (here, here, here) to defuse the myths and rumours about the EU. [RO] Bucurându-se de mai puţin succes decât un astfel de blog sunt eforturile Comisiei Europene (aici, aici, aici) de a dezamorsa miturile şi zvonurile despre EU.

[EN] Of which the Brit newspapers (especially but not exclusively) are filled with, often on a daily basis. [RO] De care ziarele britanice  (în special, dar nu exclusiv) sunt pline, adesea zi de zi.

[EN] Where does the truth lie? That’s for my readers to figure out for themselves! [RO] Unde se află adevărul? Cititorii mei să-l descopere singuri!

[For all the episodes of this series, and all the posts on this blog go to/Pentru toate episoadele din această serie şi toate postările de pe acest blog mergi la: Contents/Cuprins]

Wednesday, 23 November 2011

About public transport in the UK (21) [Despre transportul în comun în UK]

Keeping in mind that “grumbling about trains being late is almost a national hobby” in Britain, I noticed this kind of ‘worries’ reflected more and more often in the online editions of British newspapers…

…and not that they would have serious topics to discuss or gossip about :-) Thus, I find myself wondering (and simultaneously asking my readers): how serious is this issue?

Last June, a BBC report noted that the proportion of passengers satisfied with train punctuality had gone down,” compared to the spring of 2010.

Three months later, in September, The Daily Telegraph issued a stark warning, claiming that “UK train puctuality worsens”.

And let us not forget that all these ‘worries’ have been expressed long before another Big Freeze which – to the great dismay of Global Warming hysterics – could befall Britain (again, and for the fourth consecutive year) any day now!

[For all the episodes of this series, and all the posts on this blog go to/Pentru toate episoadele din această serie şi toate postările de pe acest blog mergi la: Contents/Cuprins]

Friday, 18 November 2011

[EN] A few wonders from the UK / [RO] Câteva minunăţii din UK (27)

[EN] It’s a very beautiful place in England (and well known around the world) where I haven’t been to (yet?!).

[RO] Este un loc foarte frumos în Anglia (şi bine cunoscut în lume) unde nu am fost (până acum?!).

[EN] However, I invite anyone landing on this page to take a short virtual trip there…

[RO] Totuşi, invit pe oricine aterizează pe pagina aceasta să facă o scurtă călătorie virtuală acolo…

[EN] …thanks to these pictures (taken in the summer of 2011) by my reader C.L.

[RO] …graţie acestor fotografii (făcute în vara lui 2011) de cititioarea mea C.L.

[EN] A little city surounded by intellingent (high tech) businesses, of no more than 110,000 inhabitants.

[RO] Un orăşel înconjurat de întreprinderi inteligente (high tech), cu nu mai mult de 110, 000 de locuitori.

[EN] Of whom a fifth are students from all over the world, learning about almost everything, from medical sciences to theology.

[RO] Dintre care o cincime sunt studenţi din întreaga lume, învăţând despre aproape orice, de la ştiinţe medicale la teologie.

[EN] A place with an aristocratic fragrance (pics 1, 20) of times of yore; I dont know if the locals also have aristocratic airs :-)

[RO] Un loc cu o mireasmă aristocratică (pozele 1, 20) din vremuri de demult; nu ştiu dacă şi localnici au ifose aristocratice :-)

[EN] With colourful gardens (5), bustling little streets (4, 14, 16), fairs (3), typically British  houses (9, 10, 18), even some homeless people (8) many bikes (14, 20),  and… boats (2, 17).

[RO] Cu grădini colorate (5), străduţe pline de viaţă (4, 14, 16), târguri (3), case tipic britanice (9, 10, 18), chiar şi oameni fără adăpost (8), multe biciclete (14, 20) şi… bărci (2, 17).

[EN] An elitist environment where only the brightest enter, (allegedly) to get out even smarter, prone to ‘success’.

[RO] Un mediu elitist unde doar cei mai străluciţi intră, (chipurile) pentru a ieşi şi mai deştepţi, înclinaţi către ‘succes’.

[EN] If only intellectual achievements guaranteed for kindness of heart, instead of barren individualism, and if they were premises for a happy and meaningful life!

[RO] Măcar de ar garanta realizările intelectuale bunătatea inimii, în loc de un invidualism steril şi de ar fi premise ale unei vieţi fericite şi pline de rost!

[EN] The pictures in this 27th episode were taken in… – Cambridge, Cambridgeshire, England.

[RO] Fotografiile din acest al 27-lea episod au fost făcute în… – Cambridge, Cambridgeshire, England.

[For all the episodes of this series, and all the posts on this blog go to/Pentru toate episoadele din această serie şi toate postările de pe acest blog mergi la: Contents/Cuprins]

Tuesday, 15 November 2011

Există o autentică fascinaţie românească pentru îmbrăcămintea britanică? [Is there an authentic Romanian fascination with British clothing?!]

Cu mulţi ani în urmă, în copilărie, am pus la păstrare în memorie o expresie care desemna calitatea, durabilitatea şi chiar eleganţa – ‘stofă englezească’ (iată un exemplu).

Treptat, îmi pare că expresia a ajuns să nu se mai refere exclusiv la textile şi îmbrăcăminte, ci să fie o marcă (un brand) a(l) calităţii şi a(l) lucrului bine făcut (vezi aici sau aici).

Este unul dintre acele lucruri – or fi multe, puţine?! – pentru care britanicii ar putea să fie mândri (nu că le-o trebui prea mult să se umfle în pene :-) că le construieşte o imagine relativ bună în ochii românilor.

Să nu uităm faptul că sintagma, înfiptă bine în vocabularul limbii române, precede deceniile comuniste când ajunseseră rarităţi hainele din stofă (şi calitate) englezească.

Chiar şi eu m-am simţit elegant şi mândru de un sacou din astfel de stofă englezească, cu mult înainte de a şti despre şi de a fi un fan (mă rog, cât pot fi eu de ‘fan’ :-) a unui brand britanic: Marks & Spencer.

Într-o Românie comunistă, precum aceea în care am deschis eu ochii şi unde opţiunile vestimentare erau destul de limitate, ceva made in UK’ părea foarte atrăgător.

Sau ieşit din comun(ism), sau chiar subversiv un picuţ. Sau, cum am zice în zilele noastre, era… cool. Poate chiar funcţiona ca un surogat de libertate.

Pentru mulţi, faptul că puneau mâna pe vreo pereche de blugi (blue jeans), sau altceva făcut (‘made in…’) în lumea liberă le era suficient, ca să se considere disidenţi, cumva eliberaţi şi resemnaţi cu celelalte realităţi zilnice.

Ce nevoie să mai ai de libertatea cuvântului sau libertate de conştiinţă? Puţini mai aveau cuvânt (azi şi mai puţini), iar conştiinţă – nici atâţia cât ceilalţi puţini

Multora le era destul dacă puteau ciupi frânturi de libertate vestimentară. Cei care puteau ciupi, au ajuns şmecheri.

Mulţi dintre ceilalţi au ajuns buni meseriaşi, profesori, doctori, ingineri etc – pentru că nu aveau cum să iasă în evidenţă decât prin lucrul bine făcut de ei înşişi, nu prin ceva de purtat, care putea fi mai întâi cumpărat, apoi etalat.

Pe atunci, moda dezirabilă era să fii mai toată ziua prins într-o uniformă: de şoim al patriei, de pionier, de vânzător, de muncitor, de miliţian, de soldat, de membru al gărzilor patriotice sau de… artist în Cântarea României.

Parcă şi în afara contextelor oficiale, tot un soi de uniformă era şi îmbrăcămintea aşa-zis civilă – cu prea mici variaţii, anostă, uneori nu prea comodă, adesea lipsită de calitate.

La două decenii după ce am sărit pârleazul din raiul comunist, or fi încă destui care să se îmbrace uniform, cu având aparent diverse, dar în realitate foarte sărace alegeri de haine ‘made in China’.

Totuşi, există mult mai multe opţiuni, precum aceste magazine de haine englezeşti, adesea la mâna a doua (second hand), aflate cu precădere în Transilvania***, cu o singură excepţie (poza 7) – Bacău (unde am mai constatat urme britanice :-)

Dar nici stofele englezeşti par să nu aibă succes în vremurile noastre de criză, căci o prăvălie de haine englezedin Arad (poza 1, septembrie 2010) avea să devină magazin chinezesc” (poza 8, septembrie 2011).

*** NOTĂ: Imaginile nelocalizate în articol au fost surprinse, în luna mai 2011, în oraşele Oradea [2], Satu Mare [3], Baia Mare [4], Odorheiu Secuiesc [5] şi Miercurea Ciuc [6].

[Pentru toate postările de pe acest blog mergi la/For all the posts on this blog go to: Contents/Cuprins]

Friday, 11 November 2011

[EN] No comment / [RO] Fără comentarii (18) – War and peace / Război şi pace

[EN] The so-called ‘war to end all wars’ finished 93 years ago – at the 11th hour, of the 11th day, of the 11th month of 1918.  [RO] Aşa-zisul ‘război pentru a sfârşi toate războaiele’ s-a încheiat acum 93 de ani – la a 11-a oră, a celei de-a 11-a zi, a celei de-a 11 luni a lui 1918.

[EN] The whole world would change a lot, yet wars didn’t come to an end. [RO] Lumea întreagă avea să se schimbe mult, dar războialele nu s-au sfârşit.

[EN] Is the illusion that made soldiers charging senselessly towards certain death, over and over again, still present today ? [EN] Este această iluzie care i-a făcut pe soldaţi să şarjeze fără sens către moarte sigură, iarăşi şi iarăşi, încă prezentă azi?

[EN] I guess so; there are even more blood thirsty pacifists in our times as in 1914… [RO] Cred că da; sunt chiar mai mulţi pacifişti însetaţi de sânge în zilele noastre decât în 1914…

[EN] Aren’t peace activists very agggressive in our times? Can peace be preached with clenched fists and riots? [RO] Nu sunt activiştii pentru pace foarte de agresivi în vremurile noastre? Poate fi pacea predicată cu pumnii încleştaţi şi răzmeriţe?

[EN] Today – armed with iPods, smartphones, skilled with information technology. [RO] Azi – înarmaţi cu iPod-uri, smartphones, iscusiţi într-ale tehnologiei informaţiei.

[EN] Tomorrow – cannon fodder, ‘knowing’ death from horror movies, unaware of and unprepared for eternity. [RO] Mâine – carne de tun, ‘ştiind’ moartea din filme de groază, neştiutori şi nepregătiţi de eternitate.

[EN] Many of those dying in 1914-1918 (pic 1) had a warm sense of afterlife[RO] Mulţi dintre cei care mureau în 1914-1918 (poza 1) aveau un cald simţ al vieţii veşnice

[EN] Those who will die tomorrow – in wars ending the world, not all wars – are cold as statues (pic 2). [RO] Cei care vor muri mâine – în războaie ce-or sfârşi lumea, nu războaiele – sunt reci ca statuile (poza 2)…

[EN] Will death change anything for those who are already spiritually dead? [RO] Va mai schimba ceva moartea pentru cei care sunt deja morţi spiritual?

[For all the episodes of this series, and all the posts on this blog go to/Pentru toate episoadele din această serie şi toate postările de pe acest blog mergi la: Contents/Cuprins]