Wednesday, 30 November 2011

[EN] No comment / [RO] Fără comentarii (19) – Christ’s blackened icon that cleans itself / Icoana înnegrită a lui Hristos care se curăţă singură

[EN] On St. Andrew’s day, I am sharing with the world some of the most amazing pictures that I have ever taken. [RO] De ziua Sf. Andrei, împărtăşesc cu lumea unele dintre cele mai uimitoare poze pe care le-am făcut vreodată.

[EN] This is a rare icon of our Lord Jesus Christ with His eyes closed, from the Celic Dere Monastery, Tulcea county (TL). [RO] Aceasta este o icoană a Domnului nostru Iisus Hristos cu ochii închişi, de la Mănăstirea Celic Dere, judeţul Tulcea (TL).

[EN] This monastery lies in the northernmost part of Dobruja – where St. Andrew spread the Gospel among the ancestors of Romanians. [RO] Această mânăstire se află în partea cea mai nordică a Dobrogei – unde Sf. Andrei a răspândit Evanghelia strămoşilor românilor.

[EN] What’s even stranger than Christ’s appearance is the fact that the darkened icon has been cleaning itself (+ here, here, here) over the centuries. [RO] Ceea ce este şi mai ciudat decât înfăţişarea lui Hristos este faptul că icoana înnegrită s-a curăţat singură (+ aici, aiciaici) de-a lungul secolelor.

[EN] Brought to Dobruja during the Russo-Turkish war of 1806-1812 by a soldier, it is expected that a great miracle will be made through this icon one day. [RO] Adusă în Dobrogea în timpul Războiului ruso-turc de la 1806-1812 de către un soldat, se aşteaptă ca prin această icoană să facă un mare miracol într-o zi.

[EN] Apart from the miraculous cleaning (as it was once all black), when all the dirt will be wiped off, Christ would open His eyes. [RO] Dincolo de de curăţarea miraculoasă (căci a fost cândva cu totul neagră), când toată mizeria va fi ştearsă, Hristos Îşi va deschide ochii.

[EN] It is believed that when the painted Christ could see again, His Second Coming may be drawing near. [RO] Se crede că atunci când Hristos cel pictat va putea vedea din nou, A Doua Sa Venire va fi aproape.

[EN] However, only the He knows whether the self-cleaning of the other half of the icon would take two more centuries, decades or a few years… [RO] Totuşi, doar El ştie dacă auto-curăţarea celeilalte jumătăţi a icoanei va lua încă două secole, decenii sau câţiva ani…

[EN] When this happens, “will the Son of Man find faith on earth,” in a world so drunk with destructive delusions? [RO] Când se va întâmpla aceasta, “va mai găsi Fiul Omului credinţă pe pământ, într-o lume atât de îmbătată de amăgiri distrugătoare?

[EN] All that could be known is that the times are already as troubled and hopeless as were those in the early 1800s. [RO] Tot ceea ce se poate spune este că vremurile sunt deja la fel de agitate şi lipsite de speranţă precum la începutul anilor 1800.

[EN] It was the time when Napoleon Bonaparte’s forcefully united Europe was about to crack, as exhausted French armies couldn’t hold it together anymore… [RO] Era vremea când Europa unită cu forţa a lui Napoleon Bonaparte era gata să crape, căci epuizatele armate franceze nu mai puteau s-o mai ţină la un loc...

[EN] Could we imagine that any resemblance to current events in the EU and the rest of the world (USA, Syria, Israel, Iran etc) is entirely coincidental? [RO] Ne putem imagina că orice asemănare cu evenimente actuale din UE şi restul lumii (SUA, Siria, Israel, Iran etc) este cu totul o coincidenţă?

[For all the episodes of this series, and all the posts on this blog go to/Pentru toate episoadele din această serie şi toate postările de pe acest blog mergi la: Contents/Cuprins]

No comments: