Saturday, 26 December 2009

[EN] Grave and unpleasant readings / [RO] Lecturi grave şi neplăcute (6)

[EN] Merry Christmas!” – I say to my readers, using my blog once more as the most suitable means for sending my unusual greetings. [RO]Crăciun fericit!” – le spun cititorilor mei, folosind încă o dată blogul ca cel mai potrivit mijloc de a-mi trimitele neobişnuitele urări.

[EN] Like always, I find no point in the insipid ‘best wishes’, and prefer to invite people to read some ‘serious stuff. [RO] Ca întotdeauna, nu găsesc rostul insipidelor ‘cele mai bune urărişi prefer să invit oamenii să citeascăchestii serioase’.

[EN] I wish people broke free from the absurdity of a Christmas without Christ, and thought a bit about what joy and happiness are, beyond the ‘seasonal greetings’ we are bombarded with these days! [RO] Aş vrea ca oamenii să se elibereze de absurditatea unui Crăciun fără Hristos şi să se gândească un pic la ce sunt bucuria şi fericirea, dincolo de ‘urările de sezon’ cu care suntem bombardaţi în aceste zile!

[EN] There could be no true joy, if we kept turning a blind eye to how meaningless all our purposes are without Someone to save us! [RO] Nu ar putea exista bucurie adevărată, dacă am continua să închidem ochii la cât de lipsite de sens sunt toate scopurile noastre fără Cineva Care să ne mântuiască.

[EN] We all need to be saved, because even if we lived comfortably and pleasantly for a lifetime (which only happens in movies), no one can escape the last unavoidable challenge – death. [RO] Toţi avem nevoie să fim mântuiţi, căci şi dacă am trăi confortabil şi plăcut o viaţă întreagă (ceea ce se întâmplă doar în filme), nimeni nu poate scăpa de ultima provocare de neevitat – moartea.

[EN] The birth of Baby Jesus is known as reason of joy… therefore, why I suggesting unpleasant things to read?! Well, where there’s a birth, there’s certainly a death as well. [RO] Naşterea Pruncului Iisus se ştie a fi motiv de bucurie... aşadar, de ce sugerez eu lucruri neplăcute de citit? Ei bine, unde este o naştere, este cu siguranţă şi o moarte.

[EN] My message and proposed readings are unpleasant only to the extent each of us replaced the spiritual joy with a consumerist, hedonist, ‘easy come, easy go’ version of it. We amuse ourselves, we relax, but we are not happy. [RO] Mesajul meu şi lecturile propuse sunt neplăcute doar în măsura în care fiecare dintre noi a înlocuit bucuria spirituală cu o variantă consumistă, hedonistă, ‘uite-o, nu mai e’ a ei. Ne amuzăm, ne relaxăm, dar nu suntem fericiţi.

[EN] As long as we live in a civilized world (?!) where killing the unborn is an unquestionable right, we won’t ever be happy! This is the main cause for some of the worst things happening to us. [RO] Câtă vreme trăim înt-o lume civilizată (?!) unde uciderea celor nenăscuţi este un drept indiscutabil, nu vom fi vreodată fericiţi! Aceasta este cauza principală pentru unele dintre cele mai mari rele care ni se întâmplă.

[EN] The joy brought by the Lord revealing Himself to us as a Newborn Child was shadowed by how He was received. He came in a world were King Herod killed 14,000 children out of envy, in order to conserve his position in a passing world. [RO] Bucuria adusă de Dumnezeu arătându-se nouă ca un Copil Nou-Născut a fost umbrită de cum a fost primit. A venit într-o lume unde Regele Irod a ucis 14,000 de copii din invidie, pentru a-şi conserva poziţia într-o lume trecătoare.

[EN] Herod preferred that God never existed and never came into this world. So do most of us 2,000 years later. But Herod didn’t ‘gain’ anything; he died, and all of us shall die. [RO] Irod prefera ca Dumnezeu să nu fi existat şi să nu fi venit în lume. Tot aşa fac mulţi dintre noi 2,000 de ani mai târziu. Dar Irod n-a ‘ştigat’ nimic; el a murit, iar noi toţi vom muri.

[EN] Herod foolishly thought a mass murder could safeguard his reign. But he couldn’t make his life longer with a mere second. We often do the same, don’t we? [RO] Irod gândea nebuneşte că o ucidere în masă îi va salvgarda domnia. Dar nu şi-a putut lungi viaţa cu o secundă măcar. Adesea noi facem la fel, nu-i aşa?

[EN] We imagine that abortions or contraceptives (many guilty of hidden abortions! ) can assure the comfort of our lives. [RO] Ne imaginăm că avorturile sau anticoncepţionalele (multe vinovate de avorturi ascunse!) ne pot asigura confortul vieţii.

[EN] As Herod thought he had a right of life and death upon his subjects’ lives, we imagine we can eradicate any unborn ‘inconveniences’. [RO] Cum credea Irod că are un drept de viaţă şi de moarte asupra supuşilor lui, noi ne imaginăm că putem eradica orice nenăscute ‘inconvenienţe’.

[EN] The truth is that we ourselves are destroying our lives:

(1.) - lost pregnancies = the consequence of a mother or her spouse having had relations out of wedlock.

(2.) - children who die accidentally, can’t find a way in life or can’t marry = the consequence of mothers having aborted at least one of their brothers.

(3.) - women who can’t get pregnant = any of the above, plus: condoning abortions (“I don’t mind, it’s a free world, women should do what they want!”), advising others to abort or the use of contraceptives.

(4.) - bad dreams, irritability, anxiety, depression = also due to abortions, either known (surgical) or unknown (caused by the daily or the emergency ‘Pill’).

[RO] Adevărul este că noi singuri ne distrugem vieţile:

(1.) - sarcini pierdute = consecinţa relaţiilor din afara căsătoriei ale mamei sau ale soţului.

(2.) - copii care mor accidental, nu-şi găsesc o cale în viaţă ori nu se pot căsători = consecinţa avortării a cel puţin unuia dintre fraţii lor.

(3.) - femei care nu pot rămâne însărcinate = oricare din cele de mai sus, plus: încuviinţarea avorturilor (“nu mă deranjează, este o lume liberă, femeile ar trebui să facă ce vor!”), sfătuirea altora să facă avorturi sau folosirea anticoncepţionalelor.

(4.) - vise urâte, iritabilitate, anxietate, depresie = datorate tot avorturilor, fie ştiute (chirurgicale) sau neştiute (cauzate de ‘Pilula’ de fiecare zi sau cea de urgenţă).

[EN] These (1.-3.) are, in a nutshell, the Church’s unscientific but undoubtedly true teachings. They are backed-up (3.-4.) by scientific data – as the readings recommended in this series show. [RO] Acestea sunt, pe scurt, învăţăturile neştiinţifice, dar neîndoielnic adevărate ale Bisericii. Ele sunt susţinute (3.-4.) de date ştiinţifice – după cum arată lecturile recomandate în acest serial.

[EN] If we really wanted, we could easily see where our sins have brought us; yet we refuse to bow our hearts to the evidence. [RO] Dacă am vrea cu adevărat, am putea vedea cu uşurinţă unde ne-au adus păcatele; totuşi, refuzăm să ne plecăm inimile în faţa evidenţelor.

[EN] There’s no scientific explanation for our murderous impulses, sprung from our love of comfort, vain glory, and for having our will done at all cost! Without God, science can’t explain anything. [RO] Nu există vreo explicaţie ştiinţifică pentru impulsurile noastre ucigaşe, izvorâte din iubirea noastră de confort, slavă deşartă şi pentru a ne face voia cu orice preţ! Fără Dumnezeu, ştiinţa nu poate explica nimic.

.

[EN] It’s very unlikely that my blog post will ever shake people, and turn them into anti-abortion militants. Nor could I imagine apathic Europeans marching on the streets to defend the unborn. [RO] Este foarte improbabil ca postarea mea pe blog să zguduie vreodată oamenii, să-i transforme în militanţi anti-avort. Nici nu-mi imaginez apaticii europeni să mărşăluiască pe străzi pentru apărarea celor nenăscuţi.

[EN] We are as blind as Herod when we refuse to see that there are not enough children in Europe to secure our pensions 20-30 years from now. But this is not a hot issue. [RO] Suntem la fel de orbi ca Irod când refuzăm să vedem că nu sunt destui copii în Europa, să ne asigure pensiile de acum în 20-30 de ani. Dar aceasta nu e o chestiune fierbinte.

[EN] What we care of is saving ourselves from carbon dioxide, stray dogs – from euthanasia, gay people – from discrimination or dying industries – from extinction... [RO] Ce ne pasă nouă este să ne salvăm de dioxidul de carbon, câinii vagabonzi – de eutanasie, inversioniştii – de discriminare sau industrii muribunde – de dispariţie...

[EN] Oh, Lord, the earth is soaking with the blood of some hundred millions aborted children, and we are worried that carbon dioxide is warming the atmosphere!!! [RO] O, Doamne, pământul este îmbibat de sângele a sute de milioane de copii avortaţi, iar noi suntem îngrijoraţi că dioxidul de carbon încălzeşte atmosfera!!!

[EN] Why wouldn’t this (questionable) warmth rise up from the lakes of fires which await the murderers among us?! [RO] De ce nu s-ar ridica această (dubitabilă) căldură din iazurile de foc care îi aşteaptă pe ucigaşii dintre noi?!

[EN] We are hypocrites who want a prosperous life, wonderful vacations, high pensions, and the State should fulfill our legitimate requests for a better world. [RO] Suntem ipocriţi care vor o viaţă prosperă, vacanţe minunate, pensii mari, iar Statul trebuie să ne împlinească cererile legitime pentru o lume mai bună.

[EN] A better world (the Kingdom of God) has already started with Baby Jesus being born. But we don’t want this one. [RO] O lume mai bună (Împărăţia lui Dumnezeu) a început deja cu naşterea Pruncului Iisus. Dar noi n-o vrem pe asta.

[EN] We want the illusive ‘better world’ where we do all we please, how we please, just like Herod did. [RO] Vrem iluzoria ‘lume mai bună’ unde noi facem tot ce vrem, cum vrem, aşa cum a făcut Irod.

[EN] We sleep with whoever we want, we choose to have children when we want, and how many we want. This is a much cherished liberty of today that our backward grandparents didn’t have. [RO] Ne culcăm cu cine vrem, alegem să facem copii când vrem şi câţi vrem. Aceasta este o libertate mult preţuită de astăzi pe care înapoiaţii noştri bunici nu o aveau.

[EN] If God dares to give us children when He wants, we kill them! Later on, if we can’t have children when we want, we decree that there is no God. [RO] Dacă Dumnezeu cutează să ne dea copii când vrea el, Îi ucidem! Mai târziu, dacă nu putem avea copii când vrem noi, decretăm că Dumnezeu nu există!

[EN] This is how we are, these are our icy hearts where Baby Jesus wants to be let in. He came to take us all out of the misery of egoism, even those who aborted children. [RO] Aşa suntem, aceastea sunt inimile de gheaţă unde Pruncul Iisus vrea să fie lăsat înăuntru. A venit să ne scoată pe toţi din nefericirea egoismului, chiar şi pe cei care au avortat copii.

[EN] But He can’t forcibly save us, as salvation is a gift. We either accept this gift, and find happiness with Him, or we turn our back on Him! [RO] Însă nu ne poate mântui cu forţa, căci mântuirea este un dar. Fie acceptăm acest dar, şi găsim fericirea cu El, sau Îi întoarcem spatele!

[EN] Life on Earth without Him can be more or less bearable. At least for some. But the everlasting life without Him is surely unbearable! [RO] Viaţa pe Pământ fără El ar putea fi mai mult sau mai puţin suportabilă. Cel puţin pentru unii. Dar viaţa veşnică fără El sigur este insuportabilă!

[EN] If I were just a madman, the unbelievers reading these words would have nothing to lose. But what if I am right? [RO] Dacă aş fi doar un nebun, necredincioşii care citesc aceste rânduri n-ar avea nimic de pierdut. Dar dacă am dreptate?

[EN] What if our indifference to the millions of children aborted each year in the world mattered for our eternal destiny? [RO] Ce-ar fi dacă indiferenţa noastră faţă de milioanele de copii avortaţi anual în lume ar conta pentru destinul nostru etern?

[EN] What if we could change something for the better just by changing our attitude, first by getting informed (click on the links bellow!), and then by telling others what we learned? [RO] Ce ar fi facă am putea schimba ceva în bine doar prin a ne schimba atitudinea, mai întâi prin a ne informa (click pe link-urile de mai jos!), apoi prin a le spune altora ce am învăţat?

[EN] I’m not saying we should throw stones at sinners. All murderous mothers and abortionist physicians who truly repent will be saved – without forgetting that there’s Only One Church. [RO] Nu spun să aruncăm cu pietre în păcătoşi. Toate mamele ucigaşe şi medicii avorţionişti care se căiesc cu adevărat vor fi mântuiţi – fără a uita că este O Singură Biserică.

[EN] Many women who killed some of their children desperately try to be good mothers for those whom they allowed to be born. Many are not aware of the gravity of what they have done. [RO] Multe femei care şi-au ucis unii dintre copii încearcă disperat să fie mame bune pentru cei cărora le-au permis să se nască. Multe nu sunt conştiente de gravitatea a ceea ce au făcut.

[EN] All of them are victims of sin. If those of us with other (supposingly lesser) sins need so much effort to overcome them, how infinitely difficult it is for them to come to the Light of Christ! [RO] Toate sunt victime ale păcatului. Dacă cei dintre noi cu alte (presupuse mai mici) păcate avem nevoie de aşa mult efort să le biruim, ce infinit mai greu le este lor să vină la Lumina lui Hristos!

[EN] Judging these women won’t help them, nor can this do anything good to us. Let us never forget this! [RO] Judecarea acestor femei nu le va ajuta, nici nu ne va aduce nouă ceva bun. Să nu uităm aceasta niciodată!

[EN] We should only say “hey, that’s murder”, anytime we hear people around us talking about the ‘choice’ of letting a child come to this world or not. [RO] Ar trebui doar să spunem “hei, asta e ucidere” oricând auzim oameni în jurul nostru vorbind despre ‘alegerea’ de a lăsa un copil să vină sau nu pe lume.

[EN] Or we should cry ot loud “that’s a huge lie”, anytime we hear anyone having been fooled to believe in the ‘benefits’ of contraceptives. [RO] Sau ar trebui să strigăm tare “asta e o minciună uriaşă”, oricând auzim pe cineva care a fost prostit să creadă în ‘beneficiile’ anticoncepţionalelor.

[EN] The proposed readings: / [RO] Lecturile propuse:

1) [EN] Over and over, I’m suggesting sources about the devastating effects of contraceptives – here, here, here, here, here and here.

2) [RO] Iarăşi şi iarăşi, sugerez surse despre efectele devastatoare ale anticoncepţionalelor – aici, aici, aici, aici, aici, aici, aici, aici şi aici.

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

3) [EN] Evidence that a child is a child from the first second of conception, and by no means just ‘an amorphous cluster of cells’ – here, here, here, here, here and here.

4) [RO] Dovezi că un copil este un copil din prima secundă de la concepţie, şi nicidecum doar un ‘un mănunchi amorf de celuleaici, aici, aici, aici, aici şi aici.

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

5) [EN] Confessions of women who killed their babies – here, here, here and here.

6) [RO] Mărturii ale unor femei care şi-au ucis pruncii – aici, aici şi aici.

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

7) [EN] Mothers who had been advised to abort; they refused, and brought to life perfectly healthy children – here, here and here.

8) [RO] Mame care au fost sfătuite să avorteze; au refuzat şi au adus pe lume copii perfect sănătoşi – aici şi aici.

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

9) [EN] Most abortions in Europe are carried out in Great Britain, while Romania is the third most blood thirsty country on the continent – see here, here, here and here.

10) [RO] Cele mai multe avorturi din Europa se produc în Marea Britanie, în timp ce România este a treia cea mai însetată de sânge ţară de pe continent – vezi aici, aici şi aici.

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

11) [EN] Mass abortions don’t solve demographic problems, but cause disastrous situations – here and here.

12) [RO] Avorturile în masă nu rezolvă problemele demografice, ci cauzează situaţii dezastruoase – aici şi aici.

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

13) [EN] There’s an ideology of overpopulation (here, here, here, here, here, here and here), and an agenda for reducing the number of people on Earth (here, here, here, here and here).

14) [RO] Există o ideologie a suprapopulării (aici, aici, aici, aici şi aici) şi o agendă pentru reducerea numărului de oameni de pe Pământ (aici, aici, aici, aici, aici, aici şi aici)

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

15) [EN] References about abortions: portals – here, here, here and here + blogs – here, here, here and here.

16) [RO] Referinţe despre avorturi: portaluri – aici, aici, aici şi aici + bloguri – aici, aici, aici şi aici.

.

[For all the episodes of this series, and all the posts on this blog go to/Pentru toate episoadele din această serie şi toate postările de pe acest blog mergi la: Contents/Cuprins]

5 comments:

Anonymous said...

Superb articol!
Cu ocazia sarbatorilor am avut ocazia sa mai stam de vorba cu cei din familie, prieteni samd si sa obesrvam mentalitatea fiecaruia.
De fiecare data oamenii se plang de situatia in care traiesc, de viata mizera si de toate celelalte dar in nici-un caz nu pune in balanta nimic din ceea ce ai scris tu aici.
E dureros sa vezi ca oamenii nu pricep principiul CAUZA-EFECT si ca nu vor sa inteleaga ca avem ceea ce meritam, ca pentru toate exista o explicatie - mai ales in nepocainta noastra dar si mai mult in neindreptarea noastra. Aceasta-i fapta buna cea mai buna - sa ne indreptam pe noi insine ca degeaba facem o gramada de lucruri daca acestea nu aduc ceea ce Dumnezeu vrea.
Ne-a lasat Dumnezeu pe pamant toate parghiile necesare ptr a ne schimba in bine - sfinte taine, rugaciuni, carti, metanii, fapte bune, etc, etc - dar toate acestea sunt mijloace pentru a dobandi Harul Duhului Sfant. Daca nu-l dobandim pe acesta - nu ne vom mantui. Sunt atat de simple lucrurile dar noi suntem complicati la minte si pe toate le intrebuintam rau si fara de folos. Unii au ajuns sa spuna ca nu mai exista har in taine. Ce prostie!! Noi nu mai traim taina prin sfanta simplitate, suntem complicati in intelegerea noastra si nu mai putem patrunde tainele lui Dumnezeu ca pe ceva firesc. Toate sunt strambe in mintea noastra si de cele mai multe ori ne nevoim gresit.
Ce frumos spunea parintele Arsenie>
„Tragedia intregii lumi trebuie plansa ca propriile nostre pacate!”

Domnul sa te ocrotesca prin Bunatatea Lui si pe mine sa ma miluiasca - Amin!

Sarbatori cu bine!

Cristian Stavriu

George said...

scuze, chiar nu ma pot opri sa nu fac cateva comentarii

tu spui
[RO] Adevărul este că noi singuri ne distrugem vieţile:
(1.) - sarcini pierdute = consecinţa relaţiilor din afara căsătoriei ale mamei sau ale soţului.
- mama a pierdut o sarcina. sa inteleg de aici ca l-a inselat pe tata?
(2.) - copii care mor accidental, nu-şi găsesc o cale în viaţă ori nu se pot căsători = consecinţa avortării a cel puţin unuia dintre fraţii lor.
- varul meu a murit in ciad impuscat de un coleg nebun. sa inteleg de aici ca mama lui a avut cel putin un avort?
(3.) - femei care nu pot rămâne însărcinate = oricare din cele de mai sus, plus: încuviinţarea avorturilor (“nu mă deranjează, este o lume liberă, femeile ar trebui să facă ce vor!”), sfătuirea altora să facă avorturi sau folosirea anticoncepţionalelor.
- nu exista cauze exclusiv medicale pentru sterilitatea la femei? altele decat mijloacele contraceptive?
(4.) - vise urâte, iritabilitate, anxietate, depresie = datorate tot avorturilor, fie ştiute (chirurgicale) sau neştiute (cauzate de ‘Pilula’ de fiecare zi sau cea de urgenţă).
- probabil am avortat si eu pentru ca mi se mai intampla sa am vise urate sau momente de anxietate. ba imi amintesc ca sora mea cea mica avea vise urate pe la 5 ani. crezi ca avortase? sau mama avortase la un moment dat?

dar lasand pseudoargumentele mele la o parte. tu spui ca se intampla anumite lucruri din cauza avorturilor facute sau contraceptivelor luate de nesabuitele de femei hedoniste. ca unele dintre ele iti pot da sistemul hormonal peste cap, pot intelege. insa nu inteleg cum pot muri copii pentru ca mame au facut avort si le-au ucis frati, sau cum sursa tuturor relelor (vise urate, sterilitate etc) e avortul.

ce spui tu are sens doar in masura in care dumnezeu le pedepseste pe femei pentru uciderea comisa. doar ca dumnezeul crestin, al ortodocsilor, pe care il stiu eu, nu pedepseste pe lumea asta, ci doar te rasplateste cu viata vesnica, dupa moartea lumeasca, in cazul in care te-ai dovedit demn de asta. sau poate raul din viata pruncucigaselor poate fi rezultatul raului pe care il genereaza pacatul si isi are sursa in diavol. dar as vrea sa aflu si eu cartile alea din dogmatica ortodoxa unde scrie asta, unde scrie ca mor copiii pentru ca mamele le-au ucis fratii. mie mi se pare mai degraba o interpretare cel putin ciudata, obsesiva, a cartii sfinte.
omul crestin are liber arbitru. toate faptele lui au consecinte si sunt relevante in absolut, in raport cu mantuirea sa, nu pe lumea asta. tocmai acest liber arbitru le permite femeilor sa-si ucida copiii nenascuti, urmand sa plateasca pe lumea celalta pentru faptele lor.

nu inteleg insa de ce craciunul nu e un bun moment de meditatie si pentru celelalte rele care se petrec in lume si la care contribuim prin indifernta noastra - copii morti de foame, copii ucisi de razboaie sau exploatati in fabricile din orient?... cei care ucid copii cu arma sau care ii lasa sa moara de foame sunt mai putini pacatosi decat femeile care ucid copii?

Kid said...

Deh gandirea logica nu e ceva cu care te nasti e o abilitate care se deprinde prin antrenament.

Multa lume insaileaza ganduri in fraze complicate si crede ca spune ceva cu sens cand de fapt insira non-sensuri si abusurditati.

Faptul ca stii sa vorbesti si sa gandesti in situatii concrete ce tin de viata cu zi cu zi nu te califica pentru efectuarea de rationamente abstracte.

Fiu de tina said...

@George tu gandesti corect pana la un anumit punct. Si eu cred ca Dumnezeu nu ne pedepseste, dar ingaduie. Aici multi fac confuzii si se ajunge sa se dea vina pe Dumnezeu pentru tot raul din lume, provocat de altfel...tot de oameni.

Totusi, trebuie sa tii cont de faptul ca faptele noastre au consecinte iar cei din jurul nostru sunt afectati de acestea (principiul cauza-efect de care amintea Cristian). Chiar daca nu citesti asta in cheie crestina, ia un exemplu simplu: o femeie insarcinata se urca beata la volan, are un accident, pierde sarcina. A cui e vina ca acel copil a murit? A ei, evident. Daca te raportezi si la Dumnezeu, lucrurile sunt si mai clare. Dumnezeu nu a cauzat acel accident, dar a ingaduit sa se intample asa, pentru motive pe care mintea noastra le poate doar banui dar niciodata cunoaste (poate ii este ca invatatura de minte, poate ca prin acel accident a fost salvata viata altcuiva, poate acel copil s-ar fi nascut cu un handicap grav si s-ar fi chinuit toata viata cu el etc).

Iar in ideea asta ca faptele noastre ii afecteaza pe cei din jur (nascuti sau nenascuti), gandeste-te ca pacatele parintilor merg pana la 7 generatii de urmasi. Iarasi o sa zici, ca nu e drept. Dar hai sa vedem. Daca tu, ca parinte, stii exact ce ai de facut pentru a-ti fi bine tie si copiilor tai (pazesti poruncile, te spovedesti si te impartasesti) si totusi nu duci o astfel de viata, nu-ti pedepsesti singur copiii? Dumnezeu ingaduie ca pacatele tale sa fie asupra urmasilor tocmai pentru ca acolo te doare cel mai tare. Sigur ca pedeapsa va veni la Judecata de Apoi, dar cat chin trebuie sa fie pentru cineva care stie exact cat rau a facut in viata, sa vada cum copiilor lui/ei le e rau, rau, rau, chiar fara pacate fiind. Da, asta e invatatura de minte, doar ca nimeni nu o pricepe in viata asta, ci abia apoi, cand oricum nu mai poate face nimic. Si raman copiii sa traga, iar daca nici ei nu inteleg de unde e raul din viata lor si mai adauga la mostenire propriile pacate, vor avea parte tot de copii nenorociti. Nu e drept, zici? Nu vad ce nu ar fi corect, de vreme ce suntem cu totii botezati ortodox, credinta e la indemana noastra spre cunoastere iar lucrurile pe care trebuie sa le facem pentru mantuire sunt foarte clare. Nici nu e mare filozofie, pana la urma.

Dar noi ne tot gasim scuze. Suntem niste victime inocente si refuzam sa vedem in raul din viata noastra raul pe care l-am facut singuri sau pe care l-am mostenit. Si dam vina pe Dumnezeu, ca el ne pedepseste, netrebnicul.

Ai pus niste intrebari la care nimeni, nici cel mai intelept calugar n-o sa-ti raspunda decat cu "Asa a fost voia Domnului". Mai exact, asa a ingaduit Dumnezeu. Pentru ca asta e si ideea, El a ingaduit ca mama ta sa piarda o sarcina sau varul sa fie impuscat, din motive numai de El stiute. Tot ce stim noi e ca tot ce ingaduie Dumnezeu sa se intample e spre binele nostru, chiar daca noi nu vedem si nu intelegem asta. Si atunci, nu ne ramane decat sa ne punem toata increderea in El si sa ne lasam in mainile Lui. Asa cum in copilarie probabil te lasai pe mainile tatalui tau, orice ar fi facut sau ti-ar fi cerut sa faci. Nu-ti mai puneai intrebari de genul "De ce?" sau "dar daca?" pentru ca deja trecusei pragul asta de incredere. Si era tare bine, nu?

Dar noua ne e foarte greu sa ne punem toata increderea in Dumnezeu. De crezut credem cu totii (chiar si diavolul crede in existenta lui Dumnezeu, nu?) dar in-credere nu putem sa avem in El. Si atunci facem de capul nostru, cum credem noi ca e mai bine, ne luam dupa ideile impuse de societatea actuala (chit ca Dumnezeu ne spune acelasi lucru de mii de ani, fara sa fie influentat de culturi, mode si trecerea timpului) si credem ce ne zice unul-altul, oameni muritori ca noi, dar carora le acordam incredere. Ei, si in conditiile astea, cum sa ne fie bine?

Anonymous said...

Un site deosebit !
Avortul este un pacat cumplit ! Copiii nenascuti nu ajung sa fie botezati.
Dumnezeu ne pedepseste si ne va pedepsi cumplit si pentru aceste pacate, pentru ca nu facem pocainta ( spovedanie, canon, rugaciuni, nasterea, botezarea, ingrijirea altor copii etc.)