Monday, 4 May 2009

[EN] Hail to competing sites / [RO] Salutări siteurilor concurente (6)

[EN] Even though the author deems her blog boring (and how else could be the story of a hard-working student – future corporate woman?! :-), I draw my readers’ attention to some positive aspects of it. [RO] Chiar dacă autoarea îşi consideră blogul plictisitor (şi cum altfel ar putea fi povestea unei studente harnice – viitoare corporatistă?! :-), atrag atenţia cititorilor mei asupra unor aspecte pozitive de-ale sale.

[EN] After all, I am at least trying not to write about crap here, am I not? Therefore, if anyone want to find out things about steps to take, procedures, preparations etc for going to the UK for university studies, click here. [RO] La urma urmelor, încerc măcar să nu despre porcării aici, nu-i aşa? Aşadar, dacă cineva doreşte să afle chestii despre paşi de urmat, proceduri, pregătiri etc, pentru a merge în UK la studii universitare, click aici.

[EN] A firsthand source of information, which I’m sure could be more useful than the bunch of opinions which I’m spilling here. I was only a privileged guest of the British Government, not a real student! [RO] O sursă de informaţii la prima mână, despre care sunt sigur că ar putea fi mai folositoare decât grămada de opinii pe care le vărs aici. Eu n-am fost decât un musafir privilegiat al Guvernului britanic, nu un student adevărat!

[EN] Furthermore, I recommend this blog to anyone curious about how a Romanian woman is living in the UK (while studying in Manchester), what she likes and dislikes, what she finds interesting or not, or about the fascinating things (not for me thanks!) she’s studing. [RO] În plus, recomand acest blog oricui este curios despre cum trăieşte o româncă în UK (în timp ce studiază la Manchester) ce îi place şi nu-i place, ce găseşte interesant şi ce nu sau despre chestiile fascinante (nu pentru mine, mulţumesc!) pe care le studiază.

[EN] I’m rarely enthusiastic about the countless blogs about here and now (depicting images of this secular world whose all purposes end in the grave), but I am always glad to notice someone seeing things beyond the immediate reality. [RO] Rareori mă entuziasmez de nenumăratele bloguri despre aici şi acum (descriind imagini din această lume seculară ale cărei scopuri se termină la mormânt), dar sunt întotdeauna bucuros să observ pe cineva care vede lucrurile dincolo de realitatea imediată.

[EN] From this perspective, it’s interesting what this girl writes (here): To get mad = to punish yourself for someone else’s stupidity. She’s perfectly right, isn’t she? [RO] Din această perspectivă, este interesant ce scrie această fată (aici): A te enerva = a te pedepsi pentru prostia altora. Are perfectă dreptate, nu-i aşa?

[For all the episodes of this series, and all the posts on this blog go to/Pentru toate episoadele din această serie şi toate postările de pe acest blog mergi la: Contents/Cuprins]

No comments: